หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

เจ้าหน้าที่ภาควิชาสหกรณ์ PDF Print E-mail

 

 

 

นางสาวโสภิตา  สุ่มสังข์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel  : 0-2561-3468  ต่อ  103

นางศศิวิมล   อยู่ดี

( Mrs.Sasiwimon  Yuidee )

ตำแหน่ง    :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail  : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel  : 0-2561-3468  ต่อ  101

 


นางสาวพวงผกา   โชคชัยสมบัติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel  : 0-2561-3468  ต่อ  100

 

 

 
 

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th