หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2532 PDF Print E-mail

ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษศาสตร์สหกรณ์) หรือ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) B.S. (Cooperative Economics) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 137 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาต่าง ๆ ใน 3 หมวดวิชา และการฝึกงาน ดังนี้ 

1. หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป 41 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 90 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. การฝึกงาน 

หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป 41 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

 • 999141  มนุษย์กับสังคม (Man and Society)  3 หน่วยกิต
 • 459111  จิตวิทยาทั่วไป ( General Psychology )  3 หน่วยกิต
 • 453111  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป ( Introduction to Law )  3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 • 999032  ไทยศึกษา ( Thai Studies )  3 หน่วยกิต
 • 387121  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ( Introduction to Logic )  3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

 • 355111  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I ( Foundation English I )  3 หน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
 • 355112  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II ( Foundation English II )  3 หน่วยกิต
 • 355113  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III ( Foundation English III )  3 หน่วยกิต
 • 355xxx   อังกฤษ  (เลือก) 6 หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
  - 355201 ภาษาอังกฤษพื้นฐานการอ่าน (Foundation English Reading) 3 หน่วยกิต
 • - 355202 ภาษาอังกฤษพื้นฐานการเขียน (Foundation English Writing) 3 หน่วยกิต
 • - 355211  โครงสร้างภาษาเบื้องต้น (Basic English Structure)  3 หน่วยกิต
  - 355241  การฟัง-การพูด I ( English Listening-Speaking I  )  3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

 • 417111  แคลคูลัส I ( Calculus I )  3 หน่วยกิต
 • 417112  แคลคูลัส II ( Calculus II )  3 หน่วยกิต
 • 422111  หลักสถิติ I ( Principles of Statistics I )  3 หน่วยกิต
 • วิทยาศาสตร์ ( เลือก )   3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
  -  999012 สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life)  3 หน่วยกิต  
  -  999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต (Environment ,Technology and Life) 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

 • ให้เลือกเรียนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 175111 - 175165  2 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 90  หน่วยกิต
กลุ่มพื้นฐานวิชาเฉพาะ 49 หน่วยกิต

 • 125111  ประวัติพัฒนาการสหกรณ์ ( History of cooperative Development )  2 หน่วยกิต
 • 125112  หลักและวิธีการสหกรณ์ ( Cooperative Principles and Practices )  3 หน่วยกิต
 • 125211  ลัทธิสหกรณ์ ( Cooperative Doctrines )  2 หน่วยกิต
 • 125212  โครงสร้างและการจัดการสหกรณ์ ( Structures and Managemant of Cooperatives )  3 หน่วยกิต
 • 125241  ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ( Cooperative Movement in Thailand )  3 หน่วยกิต
 • 125311  กฏหมายและระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ ( Cooperative Laws and Regulations )  3 หน่วยกิต
 • 125312  ระบบบัญชีสหกรณ์ ( Cooperative Accounting System )  3 หน่วยกิต
 • 125415  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ( Cooperative Economics )  3 หน่วยกิต
 • 108111  เศรษฐศาสตร์จุลภาค I   ( Microeconomics I )  3 หน่วยกิต
 • 108112  เศรษฐศาสตร์มหภาค I  ( Macroeconomics I )  3 หน่วยกิต
 • 108211  เศรษฐศาสตร์จุลภาค II  (Microeconomics I )  3 หน่วยกิต
 • 108212  เศรษฐศาสตรมหภาค II  ( Macroeconomics II)  3 หน่วยกิต
 • 119111  เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น ( Introduction to Agricultural Economics )  3 หน่วยกิต
 • 130171  การบัญชีเบื้องต้น ( Fundamental of  Accounting )  3 หน่วยกิต
 • 130172  การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting) 3 หน่วยกิต
 • 132111  หลักการจัดการ ( Principles of Management )  3 หน่วยกิต
 • 134111  หลักการตลาด  ( Principles of Marketing )  3 หน่วยกิต


วิชาเฉพาะบังคับ 25 หน่วยกิต

 • 125221  สหกรณ์เกษตรในประเทศไทย ( Agricultural Cooperatives in Thailand )  3 หน่วยกิต
 • 125231  สหกรณ์ที่มิใช่สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย( Non-Agricultural Cooperatives in Thailand )  3 หน่วยกิต
 • 125314 วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการสหกรณ์ II ( Quantitative Analysis for Cooperative Management II )  3 หน่วยกิต
 • 125411  สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ( Cooperative and Economic and Social Development )  3 หน่วยกิต
 • 125414  การศึกษาและการส่งเสริมสหกรณ์ ( Cooperative Education and Extension )  3 หน่วยกิต
 • 125491  วิธีวิจัยทางสหกรณ์ ( Research Methods in Cooperatives )  3 หน่วยกิต
 • 125497  สัมมนา ( Seminar )  1 หน่วยกิต
 • 418113  การประมวลผลด้วยเครื่องอีเลคโทรนิค ( Electronic Data Processing )  3 หน่วยกิต
 • 422451  การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์ ( Applied  Regression Analysis )  3 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะเลือก 16 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

 • 125313  วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการสหกรณ์ I (Quantitative  Analysis  for Cooperative Management I)   3 หน่วยกิต
 • 125321  การจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร ( Credit Management of Agricultural Cooperatives )   3 หน่วยกิต
 • 125322  การจัดซื้อของสหกรณ์การเกษตร ( Agricultural Cooperatives Purchasing )  3 หน่วยกิต
 • 125323  การจัดขายของสหกรณ์การเกษตร ( Agricultural Cooperatives Marketing )  3 หน่วยกิต
 • 125331  การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ( Savings Cooperatives Management )  3 หน่วยกิต
 • 125332  การจัดการสหกรณ์ผู้บริโภค ( Consumer Cooperatives Management )  3 หน่วยกิต
 • 125412  นโยบายและการวางแผนสหกรณ์  ( Cooperative Ploicy and Planning )  3 หน่วยกิต
 • 125413  การจัดการงบประมาณของสหกรณ์ ( Budgeting Management of Cooperatives )  3 หน่วยกิต
 • 125421  การจัดการคลังสินค้าของสหกรณ์การเกษตร ( Warehouse Management of Agricultural Cooperatives )  3 หน่วยกิต
 • 125422  การจัดการเงินของสหกรณ์การเกษตร ( Financial Management of Agricultural Cooperatives )  3 หน่วยกิต
 • 125423  สหกรณ์การเกษตรกับการพัฒนาชนบท ( Agricultural Cooperatives and Rural Development )  3 หน่วยกิต
 • 125431  การจัดการสหกรณ์เคหสถาน ( Housing Cooperatives Management )  3 หน่วยกิต
 • 125432  การจัดการสหกรณ์บริการ   ( Service Cooperatives Management )  3 หน่วยกิต
 • 125441  ขบวนการสหกรณ์ในเอเชีย  ( Cooperatives Movement in Asia )  3 หน่วยกิต
 • 125442  ขบวนการสหกรณ์ในยุโรป   ( Cooperatives Movement in Europe )  3 หน่วยกิต
 • 125443  ขบวนการสหกรณ์ในอเมริกา( Cooperatives Movement in America )  3 หน่วยกิต
 • 125498  ปัญหาพิเศษ ( Special Problems )  3 หน่วยกิต
 • 132221  การจัดการงานบุคคล  ( Personnel  Management )  3 หน่วยกิต
 • 132321  การคัดเลือกและฝึกอบรมบุคคล ( Personnel  Selection and Training )  3 หน่วยกิต  
  132221  การจัดการงานบุคคล( Personnel Management )  3 หน่วยกิต
 • 132321  การคัดเลือกและฝึกอบรมบุคคล ( Personnel Selection and Training )  3 หน่วยกิต
 • 132421  การวางแผนอัตรากำลัง( Manpower Planning )  3 หน่วยกิต
 • 131211  การเงินธุรกิจ ( Business Finance )  3 หน่วยกิต
 • 131312  การวิเคราะห์ทางการเงิน ( Financial Analysis )   3 หน่วยกิต
 • 131321  การเงินระหว่างประเทศ ( International Finance )  3 หน่วยกิต
 • 131332  หลักการประกันภัย ( Principles of  Insurance )  3 หน่วยกิต
 • 131333  หลักการประกันชีวิต ( Principles of  Life  Insurance )   3 หน่วยกิต
 • 131335  การจัดการธนาคารพาณิชย์ ( Commercial Bank Management )  3 หน่วยกิต
 • 133322  การจัดการการขนส่ง ( Transportation Management )  3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 • วิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต

การฝึกงาน

 • มีการฝึกงานด้านสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า   200  ชั่วโมง

 

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th