หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

คณาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์

รหัสภาควิชา G 03

Department Code : G 03


ผู้บริหารภาควิชาสหกรณ์


อาจารย์ไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์


Mr.Pairoj Limsriskulwong


( หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ )


E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Code: G 3023

 

 

ดร.พรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา

Dr.Pornchai   Supavititpattna

(รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)


E-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code: G 3028

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน  ปลีหะจินดา

Asst.Prof.Suchin  Pleehajinda

(รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายวิชาการ)

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code: G 3024

 

ดร.พรประภา  คิคุทจิ

Dr.Pornprapa    Kikuchi

(รองหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายกิจการนิสิต)

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code: G 3031

 

ดร. พิมพ์พร     โสววัฒนกุล

Dr.Phimphorn    Sowawattanakul

(ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ฝ่ายบริหาร)

และเลขานุการภาควิชาสหกรณ์

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code: G 3036

 

 


คณาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์

 


รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์

Assoc.Prof.Dr.Vijitsri   Sanguanwongse

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code: G 3030

Download CV

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา

Asst.Prof.Dr.Rangsan  Pitipunya

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code: G 3018

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์

Asst.Prof.Dr.Koojaroenprasit,Narong

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code: G 3029

 

อาจารย์ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร

Dr.Preecha  Sitdhikornkrai

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code: G 3026

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ

Asst.Prof. Dr. Boontham   Rajitpinyolert

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code : G 3035

 

ดร.กนกอร สีมานนท์

Dr.Kanokon  Seemanon

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code: G 3032

 

 

อาจารย์ ธิดารัตน์ คุ้มกิจ

Miss.Tidarat    Kumkit

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Code: G 3033

 

 

 

 

 

 


 

ผลงานคณาจารย์ภาควิชา

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th