หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร PDF Print E-mail
Written by nugool   
Tuesday, 04 November 2014 15:59

ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร Click here

(ตรวจสอบการขออนุมัติ วันที่สภาอนุมัติ สกอ.รับทราบ
อายุหลักสูตร กำหนดการปรับปรุงหลักสูตร)

 

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th