หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา PDF Print E-mail
Written by sasiwimon   

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2556)

 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2549)

 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2546)

 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 2541

 

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th