หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ PDF Print E-mail
Written by sasiwimon   

 

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ : ปรับปรุงแก้ไข 2554

 

 

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ : ปรับปรุงแก้ไข 2553

 

 

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ 2552


 

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th