หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิตและผู้ปกครอง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 14 May 2013 15:49

ระบบสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับนิสิต และ/หรือผู้ปกครอง
ซึ่งต้องใช้งานเป็นประจำ รวบรวมไว้ให้ตาม link ต่อไปนี้
(คลิกบนรูป เพื่อเข้าสู่ระบบที่ต้องการ)

 

ระบบสารสนเทศนิสิต
(ลงทะเบียน ตารางเรียน ข้อมูลนิสิต)

ระบบติดตามผลการเรียน
(สำหรับนิสิต ผู้ปกครอง อาจารย์
เฉพาะที่เกรดมีการรับรองผลแล้ว)

ระบบประเมินการเรียนการสอน
(ประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง กลางภาค ปลายภาค --
ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา)

ระบบเกรดออนไลน์สำหรับนิสิต
(ติดตามเกรดผ่านระบบออนไลน์
เมื่ออาจารย์ผู้สอนกรอกเกรด
และส่งเกรดแล้วผ่านระบบ)

ระบบบันทึกกิจกรรมนิสิต
(บันทึก/ติดตาม/ตรวจสอบ
ชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต)

ระบบระเบียนประวัตินิสิตใหม่
(สำหรับบันทึกประวัตินิสิตใหม่)

ระบบอื่น ๆ
(เช่น ระบบจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ KITs --
ระบบส่งเสริมการมีงานทำ เป็นต้น)

หน้าหลักของคณะเศรษฐศาสตร์ มก.
(เมนู ระบบสารสนเทศ
)

 

Last Updated on Friday, 01 November 2013 06:23
 

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th