หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

ประวัติความเป็นมา PDF Print E-mail

 

ในการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 นั้น คณะสหกรณ์นับเป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบไปด้วย คณะเกษตร คณะสหกรณ์  คณะวนศาสตร์ และคณะประมง โดยที่คณะสหกรณ์ได้จัดการเรียนการสอนอยู่ในบริเวณอาคาร

ส่วนหนึ่งของกรมสหกรณ์ ซึ่งอยู่ติดกับวังพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ท่าเตรียน กรุงเทพมหานคร


การจัดการการศึกษาของคณะสหกรณ์ในสมัยแรกนี้แบ่งเป็น 4 แผนกวิชา คือ

»  แผนกวิชา สหกรณ์


»  แผนกวิชา เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


»  แผนกวิชา บัญชี


»  แผนกวิชา นิติศาสตร์

 

ในระยะต่อมาได้มีการพิจารณาเห็นควรให้คณะฯ ขยายการให้การศึกษาออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้มีการปรับโครงสร้างคณะฯ และได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะฯเพื่อให้สอดคล้องกับแนวการขยายตัวดังกล่าวเป็นลำดับมา กล่าวคือ


»  คณะสหกรณ์   (กุมภาพันธ์  2486)


»  คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์   (มิถุนายน   2495)


»  คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์   (พฤษภาคม 2499)


»  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   (มีนาคม   2509)


»  คณะเศรษฐศาสตร์  (ธันวาคม  2535) โดยแบ่งแยกเป็น 2 คณะ โดยแผนกวิชาสหกรณ์ได้เปลี่ยนฐานะเรื่อยมาเป็นภาควิชาสหกรณ์สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน 

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th