หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ PDF Print E-mail


 

รองศาสตราจารย์.ดร.สาโรช อังสุมาลิน

Assoc.Prof.Dr.Aungsumalin,Saroj

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

รองศาสตราจารย์.วินัย  อาจคงหาญ

Assoc.Prof.Artkongharn,Vinai

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สยุมพร  โยธาสมุทร

Dr.Yothasmutr,Sayomporn
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

รองศาสตราจารย์ สุวรรณา ธุวโชติ

Assoc.Prof.Thuvachote,Suwanna

E-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 

ศาสตราจารย์พิเศษ อาบ  นคะจัด

ปริญญาเอก  วศด.กิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

ตำแหน่ง   ข้าราชบำนาญ

สาขาที่เชี่ยวชาญ :

เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
เศรษฐศาสตร์นโยบายและการพัฒนาการเกษตร        
กฎหมายสหกรณ์และการตรวจสหกรณ์ขั้นสูง

นายเชิญ บำรุงวงศ์

ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์  (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

สาขาที่เชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตรสหกรณ์

นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์

ปริญญาโท  บริหารรัฐกิจ

ตำแหน่ง  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นักบริหาร 10)

สาขาที่เชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

นายเกรียงศักดิ์   บุณยะสุต

ปริญญาโท  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ตำแหน่ง  อดีตรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : องคฺ์การและการจัดการ

การบริหารเชิงกลยุทธ์

การเงินและการตลาด

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  ซูซูกิ

ปริญญาเอก Doctor of Agri.(Ag.Econ)

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :  เศรษฐศาสตร์เกษตร

ดร.สมเกียรติ  ฉายโช้น

ปริญญา บธ.ต.

ตำแหน่ง  สหกรณ์จังหวัดนครนายก

สาขาที่เชี่ยวชาญ : การวิจัยทางสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจชุม

รองศาสตราจารย์สมาน   ทองสิมา

ปริญญาโท  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ตำแหน่งงาน    ข้าราชการบำนาญ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : การพัฒนาสหกรณ์

การบริหารงานบุคคล

รองศาสตราจารย์ถวิล   เลิศประเสริฐ

ปริญญาโท  ศศ.ม.

ตำแหน่งงาน   ข้าราชการบำนาญ

สาขาที่เชี่ยวชาญ  :  การสหกรณ์พัฒนาชุมชน

การศึกษานอกระบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย   จรรย์ศุภวินทร์

ปริญญาเอก  Ph.D (Economics)

ตำแหน่งงาน   ข้าราชการบำนาญ

สาขาที่เชี่ยวชาญ  : เศรษฐศาสตร์  สหกรณ์ออมทรัพย์

 

KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th