หลักสูตร(ภาคพิเศษ)

เอกสารประกอบการเรียน

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Address:
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900

Telephone: 02-940-6511, 02-5613468

 


KM-การจัดการความรู้

 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ.1071 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6511 และ 0-2561-3468

ติดต่อภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th